CD-R skivans kompatibilitet och spelbarhet

Till det yttre ser nästan alla cd-skivor likadana ut. Dock ligger en viktig skillnad i det
fysiska formatet och hur informationen lagras på skivan. På inspelningsbara CD-R
och DVD-R bränns data in i ett sk. färglager (dye) till skillnad från en fabrikspressad
CD där informationen pressas från en sk. matris (glasmaster) De här skivor består
vanligtvis av tre stycken lager: datalager, polykarbonatlager samt ett reflekterande
lager. Under bränningsprocessen (duplicering) ändras färgen av brännaren genom
en kemisk process. Detta resulterar i att den CD-R skivan utgörs av transparanta
och icketransparanta områden. Skivans reflekterande lager skickar tillbaks laser-
strålen till spelarens fotosensor när skivan läses av. Vissa spelare klarar det här
bättre än andra men kvaliteten på skivan och processen avgör också spelbarheten
hos olika spelare.Rent generellt kan man säga att fabrikspressade skivor har större kompatibilitet och
spelbarhet medan duplicerade skivor under vissa förhållanden och på en del mindre
kompatibla spelare inte har det. En optisk skivas livslängd är avhängig många faktorer.
Somliga av dessa faktorer kan användaren påverka, andra inte. Faktorer som väger in
när de gäller skivans livslängd är typ av skiva, skivans kvalitet, skivans skick innan
bränning, kvaliteten på själva brännprocessen, hur användaren efter bränning tar hand
om skivan samt miljöfaktorer som ljus och fukt.

Vår garanti till dig som kund

Vi använder endast de bästa skivorna på marknaden och därför ligger vi prismässigt
oftast någon krona över våra konkurrenter. Trots detta finns det spelare på marknaden
som inte klarar CD-R formatet och då är en lösning att testa skivan på en annan cd-
spelare eller i en dator för att utesluta att skivan är feltillverkad. Vi ger alltid garanti
på våra dupliceringsarbeten. Om du erhåller en cd-skiva som vi befinner är felaktig
(dvs ej går att spela i någon spelare eller som uppvisar problem i flertalet spelare)
så byter vi ut CD-R skivan kostnadsfritt under förutsättning att den fysiskt är intakt
och utan synliga skador (repor, smuts). Våran Garanti ersätter dock inte kostnader
som frakt, distribution eller uppkommen tidsförlust pga feltillverkning. Vi kan tyvärr
ej ersätta skivor som inte befinns tekniskt felaktiga eller som av någon orsak inte
går att spela i vissa cd-spelare pga inkompatibilitet med CD-R formatet.

CD-skivans historia

Under tidigt 70-tal tog Philips fram den första
optiska videospelaren där informationen lagrades
helt digitalt. Denna videospelare lade grunden till
ett projekt som startades 1974 av samma företag
där målet var att ta fram en optisk ljuddisk med inbyggd felkorrigering. Flera andra företag arbetade oberoende av Philips med att ta fram ett digitalt ljudformat på skiva men det var ändå Philips som presenterade en fungerande produkt 1977.Genom ett nära samarbete med Sony bestämdes slutligen det fysiska formatet till 12 cm och man enades om att använda upplösningen 16-bitar.
Cd-skivan lanserades dock först för allmänheten
i Japan 1982. Intresset var högt från början och
det nya formatet marknadsfördes som framtids- säkert och oförstörbart jämfört med vinylskivan.
Den första cd-skivan som framställdes var faktiskt Abbas "The visitors" - en av c:a 150 produktioner som togs fram under formatets första år. Under 1983-84 lanserades cd- formatet i övriga världen
och tog snabbt över vinylskivans roll.1988 togs den inspelningsbara CD-R skivan
fram gemensamt av Philips och Sony. Från
början var det mycket dyrt att framställa en-
staka CD-R och en spelare som också kunde "bränna" skivorna kostade flera tusen dollar i
början av 90-talet. Allt eftersom skivorna och
cd-brännarna blev billigare att tillverka började allmänheten hitta till formatet. Mycket pga att tekniken gjorde det möjligt att kopiera cd-skivor
på ett enkelt sätt.

Det uppskattas att över 200 biljoner cd-skivor
har tillverkats de senaste 25 åren.